Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Меню за конфигурация

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  USB Configuration (Конфигуриране на USB)

 • USB PnP
  • 1*
  • 2

Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.

  USB Configuration (Конфигуриране на USB)

 • USB скорост
  • Full (Пълно)
  • Auto (Автоматично)*

Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.

  Конфигуриране на тава

 • Тавата се свързва
  • Автоматично*
  • Off (Изкл.)

Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.

  Конфигуриране на тава

 • Показване на съобщение за подвижен модул на тава
  • Off (Изкл.)
  • Само за неизвестни размери*
  • Винаги

Извежда съобщение за избор на размер и тип хартия след поставяне на тавата.

  Конфигуриране на тава

 • Зареждане на A5
  • Къса страна
  • Дълга страна*

Определете ориентацията на страницата, когато зареждате хартия с размер A5.

  Конфигуриране на тава

 • Запитвания за хартия
  • Auto (Автоматично)*
  • Подаващо устройство
  • Ръчно под.х-я

Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия.

  Конфигуриране на тава

 • Запитване за плик
  • Auto (Автоматично)*
  • Подаващо устройство
  • Ръчно плик

Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на плик.

  Конфигуриране на тава

 • Действие при запитвания
  • Запитване на потребител*
  • Продължаване
  • Използв. настоящите

Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.

  Отчети

 • Стр. с настр. на меню
 • Дневник на събития
 • Обобщение на регистъра на събитията

Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, състоянието и регистри за събития.

  Използване на консумативи и броячи

 • Изчистване на хронология за използването на консумативи

Нулиране на брояча за страници на консумативи или преглед на общо отпечатаните страници.

  Емулации на принтер

 • PS дубликат
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*

Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PS.

  Емулации на принтер

 • Emulator Security (Защита на емулатор)
  • Page Timeout (Време на изчакване на страница) (60*)

Задайте времето на изчакване на страница по време на емулация.

  Емулации на принтер

 • Emulator Security (Защита на емулатор)
  • Reset Emulator After Job (Нулиране на емулатор след заданието) (Off (Изкл.)*)

Нулирайте емулатора след задание за печат.

  Емулации на принтер

 • Emulator Security (Защита на емулатор)
  • Disable Printer Message Access (Забраняване на достъп до съобщение на принтера) (On (Вкл.)*)

Забранете достъпа до съобщението на принтера по време на емулация.

  Конфигурация на печат

 • Увеличаване на рязкостта на шрифта
  • 0 – 150 (24*)

Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта.

  Конфигурация на печат

 • Print Density (Плътност на печата)
  • Disabled (Забранено)
  • 1 – 5 (3*)

Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате документи.

  Операции с устройство

 • Безшум. режим
  • Off (Изкл.)*
  • On (Вкл.)

Настройте принтера за намаляване на нивото на шум, издаван при печат.

Забележка:  Разрешаването на тази настройка забавя общата производителност на принтера.

  Операции с устройство

 • Менюта на панел
  • Разрешаване*
  • Disable (Дезактивиране)

Настройте принтера за намаляване на нивото на шум, издаван при печат.

  Операции с устройство

 • Безопасен режим
  • Off (Изкл.)*
  • On (Вкл.)

Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми.

Например, когато се настрои на Вкл и моторът за двустранен печат не функционира, принтерът извършва едностранен печат на документите дори ако заданието е двустранен печат.

Забележка:  Тази настройка не може да се използва, когато тавата не е поставена докрай или сензорът на тавата е повреден.

  Операции с устройство

 • Изчистване на персонализирано състояние

Изтриване на всички персонализирани съобщения.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top