Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)

פריט בתפריטתיאור

הערה:  כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

    Stored in onboard memory (מאוחסן בזיכרון טעון)

  • Off (כבוי)*
  • On (מופעל)

מחיקת כל הקבצים המאוחסנים בזיכרון המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top