Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

הנחיות בנוגע לנייר

השתמש בנייר המתאים כדי למנוע חסימות ולהבטיח הדפסה נטולת בעיות.

  • תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
  • לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. מידע זה בדרך-כלל מופיע על העטיפה של חבילת הנייר.
  • אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
  • אל תערבב נייר מגדלים, סוגים או משקלים שונים באותו המגש; ערבוב גורם לחסימות.
  • אל תשתמש בנייר מצופה, אלא אם הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top