Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

  • השתמש בנייר עם סיבים לאורך.
  • השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
  • הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
  • השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממיס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
  • הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. פעולה זו קובעת אם הדיו בטופס המודפס מראש או בנייר המכתבים משפיע על איכות ההדפסה.
  • במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.
  • בעת הדפסה על נייר מכתבים, טען את הנייר בכיוון המתאים למדפסת שלך. לקבלת מידע נוסף עיין במדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top