Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הוצא את הנייר התקוע.

הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top