Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

חסימת נייר בדלת האחורית

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 3. פתח את הדלת האחורית.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 4. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 5. סגור את הדלת האחורית.

 6. הכנס את יחידת ההדמיה.

 7. סגור את הדלת הקדמית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top