Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

 1. הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 3. סגור את המזין הרב תכליתי.

 4. פתח את הדלת הקדמית.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 5. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 6. הוצא את הנייר התקוע.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. סגור את הדלת.

 9. פתח את המזין הרב תכליתי.

 10. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 11. טען נייר מחדש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top