Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

ניקוי מכלול גלגלת האיסוף

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. פתח את הדלת הקדמית.

 4. הסר את יחידת ההדמיה.

 5. סגור את הדלת הקדמית.

 6. הסר את המגש.

 7. מקם את המדפסת על צדה.

 8. הסר את מרכב גליל ההרמה.

 9. הספג מטלית רכה ונטולת סיבים באלכוהול, ונקה את מכלול גלגלת האיסוף.

 10. הכנס את מכלול גלגלת האיסוף.

 11. שים את המדפסת במצבה המקורי ואז הכנס את המגש.

 12. פתח את הדלת הקדמית.

 13. הכנס את יחידת ההדמיה.

 14. סגור את הדלת הקדמית.

 15. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 16. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top