Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Предпочитания

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Display Language (Език на дисплея)

Зададете езика на текста, който се появява на дисплея.

  Country/Region (Държава/Регион)

Идентифицирайте държавата или региона, където принтерът е конфигуриран да работи.

  Старт 1-ва настройка

 • Yes (Да)
 • No (Не)*

Изпълните съветника за конфигуриране.

  Displayed information (Показвана информация)

 • Текст на дисплея 1
 • Текст на дисплея 2

Посочете информацията, която да се появява на началния екран.

  Date and Time (Дата и час)

 • Configure (Конфигуриране)
  • Current Date and Time (Текущи дата и час)
  • Manually Set Date and Time (Ръчно задаване на дата и час)
  • Формат на датата [ММ-ДД-ГГГГ*]
  • Формат за час [12 часа преди обяд/след обяд*]
  • Time Zone (Часова зона) [USA/Canada EST* (САЩ/КАНАДА, Северноамериканско източно време)]
 • NTP (Network Time Protocol)
  • Включване на NTP
  • NTP Server (NTP сървър)

Конфигуриране на датата и часа на принтера.

  Paper Sizes (Размери на хартия)

 • U.S. (САЩ)*
 • Metric (Метрични)

Определите единицата за измерване на размери хартия.

Забележка:  Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.

  Screen Timeout (Време за изчакване на екрана)

 • 5 – 300 (60*)

Задайте времето за режим на готовност в секунди, преди на дисплея да бъде изведен началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top