Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Оформление

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Страни

 • Едностранно*
 • 2‑Sided (Двустранно)

Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.

  Начин на обръщане

 • Дълга страна*
 • Къса страна

Определете коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат.

Забележка:  В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.

  Празни страници

 • Отпечатване
 • Do Not Print (Без печат)*

Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.

  Сортиране

 • Off (Изкл.) [1,1,1,2,2,2]*
 • Вкл. [1,2,1,2,1,2]

Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.

  Разделящи листове

 • Няма*
 • Между копията
 • Между задания
 • Между стран.

Вкарва празни разделящи листове по време на печат.

  Източник на разделителен лист

 • Тава [x] (1*)
 • Многоф.подав. у-во

Определете източника на хартия за разделящия лист.

  Страници на страна

 • Off (Изкл.)*
 • 2 pages per side (2 страници на страна)
 • 3 pages per side (3 страници на страна)
 • 4 pages per side (4 страници на страна)
 • 6 pages per side (6 страници на страна)
 • 9 pages per side (9 страници на страна)
 • 12 pages per side (12 страници на страна)
 • 16 pages per side (16 страници на страна)

Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.

  Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна)

 • Хоризонтално*
 • Хориз., обърн.
 • Вертикално
 • Верт., обърн.

Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Страници на една страна.

Забележка:  Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.

  Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна)

 • Auto (Автоматично)*
 • Пейзаж
 • Портрет

Задава ориентацията на многостраничен документ, когато използвате Страници на една страна.

  Pages per Side Border (Граница на страници на една страна)

 • Няма*
 • Солидна

Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Страници на една страна.

  Копия

 • 1 – 9999 (1*)

Посочете броя копия за всяко задание за печат.

  Зона на печат

 • Нормална*
 • Цяла страница

Задава зоната за печат върху лист хартия.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top