Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Език на принтера

 • PCL Emulation (PCL дубликат)*
 • PS дубликат

Задайте езика на принтера.

Забележка:  Настройването на език на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.

  Иконом.ресурси

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Определете как принтерът да работи с изтеглените ресурси, като например шрифтове и макроси, в случай че получи задание, изискващо повече от наличната памет.

Забележки:

 • Когато се настрои на Изкл., принтерът запазва изтеглените ресурси само докато е необходима памет. Ресурсите, свързани с неактивния език на принтера, се изтриват.
 • Когато се настрои на Вкл., принтерът запазва всички изтеглени постоянни ресурси при всяко превключване на езици. Когато е необходимо, принтерът показва съобщения, че паметта е пълна, вместо да изтрие постоянни ресурси.

  Ред печат вс.докум.

 • По азбучен ред*
 • Първо най-новите
 • Първо най-старите

Посочете последователността, когато избирате да отпечатате всички задържани и поверителни задания.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top