Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

PCL

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Име на шрифт

 • [Списък на наличните шрифтове] (Courier*)

Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.

  Набор символи

 • [Списък на наличния набор символи] (10U PC‑8*)

Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт.

Забележка:  Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.

  Стъпка

 • 0,08 – 100,00 (10,00*)

Посочете стъпката за фиксирани или едноразредни шрифтове.

Забележка:  Pitch (Стъпка) се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.

  Ориентация

 • Вертикална ориентация*
 • Пейзаж

Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.

  Редове стр.

 • 1 – 255

Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®.

Забележки:

 • Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата.
 • 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.

  PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5)

 • 1 – 30 (2*)

Задава първоначалната минимална ширина на щрих.

Забележка:  Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.

  PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL)

 • 1 – 30 (2*)

  Ширина на A4

 • 198  mm*
 • 203  mm*

Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4.

Забележка:  Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.

  Авт.CR след LF

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред.

Забележка:  Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.

  Авт.LF след CR

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.

  Повт.номер.тава

 • Задав.под.у-во
 • Задаване на тава [x]
 • Задав.ръчно подав.
 • Задаване ръчно подаване на пликове

Конфигурира принтерът да работи с различен драйвер за печат или с приложение по избор, което използва различен набор от задания за източник за заявка на посочен източник на хартия.

Изберете от следните опции:

 • Off* (Изкл.) – принтерът използва фабричните задания за източник на хартия по подразбиране.
 • None (Няма) – източникът на хартия игнорира командата за избор на подаване на хартия.
 • 0 – 199 – изберете цифрова стойност, за да зададете стойност по избор към източник на хартия.

  Повт.номер.тава

 • Преглед фабрични настройки

Показва фабричната стойност по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.

  Повт.номер.тава

 • Възст. осн.

Възстановяване на повтарящите номера на тавата към фабричните им стойности по подразбиране.

  Край на време за печат

 • 1 – 255 (90 секунди*)
 • Disabled (Забранено)

Настройва принтера да завърши задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определен период, измерен в секунди.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top