Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Ethernet

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Network Speed (Мрежова скорост)

Показва скоростта на активен мрежов адаптер.

  IPv4

 • Enable DHCP (Разрешаване на DHCP)
  • On (Вкл.)*
  • Off (Изкл.)

Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP).

Забележка:  DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите по динамичен начин.

  IPv4

 • Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес)
  • IP Address (IP адрес)
  • Netmask (Маска на мрежата)
  • Gateway (Шлюз)

Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.

  IPv6

 • Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6)
  • On (Вкл.)*
  • Off (Изкл.)

Активиране на IPv6 в принтера.

  IPv6

 • Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6)
  • Off (Изкл.)*
  • On (Вкл.)

Активиране на DHCPv6 в принтера.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране)
  • On (Вкл.)*
  • Off (Изкл.)

Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.

  IPv6

 • DNS Address (DNS адрес)

Посочва адреса на DNS сървъра.

  IPv6

 • Address Prefix (Префикс на адреса)
  • 0 – 128 (64*)

Посочва префикса за адреса.

  IPv6

 • All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

Показва всички IPv6 адреси.

  IPv6

 • All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)

Показва всички адреси на IPv6 рутер.

  Network Address (Мрежов адрес)

 • UAA
 • LAA

Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA).

Забележка:  Може да промените ръчно LAA на принтера.

  PCL SmartSwitch

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка:  Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  PS SmartSwitch

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка:  Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac)

 • Auto (Автоматично)*
 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

 • Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат.
 • Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

  Energy Efficient Ethernet (Енергийно-ефективен Ethernet)

 • Auto (Автоматично)*
 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)

Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top