Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Преглед на мрежата

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Active Adapter (Активен адаптер)

 • Auto (Автоматично)*
 • Стандартна мрежа
 • Безжично

Посочете типа мрежова връзка.

  Network Status (Състояние на мрежата)

Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.

  Display Network Status on Printer (Показване на състоянието на мрежата на принтера)

 • Off (Изкл.)
 • On (Вкл.)*

Показва състоянието на мрежата на дисплея.

  Скорост, дуплекс

Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.

  IPv4

Показва IPv4 адреса.

  All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

Показва всички IPv6 адреси.

  Рестартиране на сървъра за печат

 • Стартиране

Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера.

Забележка:  Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.

  Таймаут на задача в мрежата

 • Off (Изкл.)
 • On (Вкл.)* (90 секунди)

Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.

  Разделителна страница

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Отпечатване на разделителна страница.

  Активиране на мрежови връзки

 • Разрешаване*
 • Disable (Дезактивиране)

Активиране или деактивиране на всички мрежови връзки.

  Разрешаване на LLDP

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Разрешете Link Layer Discovery Protocol (LLDP) в принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top