Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Wi‑Fi Direct

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Активирайте Wi‑Fi Direct

 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)*

Задайте принтера за директно свързване към Wi-Fi устройства.

Име на Wi‑Fi Direct

Посочете името на Wi‑Fi Direct мрежата.

Парола за Wi‑Fi Direct

Задайте паролата за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi‑Fi връзка.

  Show Password on Setup Page (Показване на паролата на страницата за конфигуриране)

 • Off (Изкл.)
 • On (Вкл.)*

Показване на Wi‑Fi Direct Password (Парола за Wi‑Fi Direct) на Network Setup Page (Страницата за настройка на мрежата).

  Предпочитан номер на канал

 • 1 – 11
 • Auto (Автоматично)*

Задайте предпочитания канал на Wi‑Fi мрежата.

Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)

Определя IP адреса на собственика на групата.

  Auto‑Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания)

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Приема автоматично искания за свързване към мрежа.

Забележка:  Автоматичното приемане на клиенти не е сигурно.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top