Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Безжична връзка

Елемент от менюОписание

Setup Using Mobile App (Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение)

Конфигуриране на безжична връзка чрез използване на приложението Lexmark Mobile Assistant.

  Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера)

 • Избор на мрежа
 • Прибавяне на Wi-Fi мрежа
  • Мрежово име
  • Мрежов режим
  • Wireless Security Mode (Режим на безжична защита) (Disabled (Дезактивиран)*)

Определете безжичната мрежа, към която да се свързва принтерът.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява като Конфигуриране на безжична връзкав Embedded Web Server.

  Wi‑Fi Protected Setup

 • Метод с натискане на стартов бутон
 • Метод за стартиране с PIN

Създайте безжична мрежа и разрешете мрежовата защита.

Забележки:

 • Методът с натискане на стартов бутон свързва принтера с безжична мрежа чрез натискане както на бутона на принтера, така и на точката за достъп (безжичен рутер) в рамките на посочено време.
 • Методът за стартиране с PIN свързва принтера с безжична мрежа след въвеждане на PIN на принтера в настройките за безжична мрежа на точката за достъп.

  Съвместимост

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Определете стандарта за безжична връзка за безжичната мрежа.

  Режим безжична защита

 • Disabled (Забранено)*
 • WEP
 • WPA2/WPA – персонален
 • WPA2 – персонален
 • 802.1x – RADIUS

Задайте типа защита за свързване на принтера към безжични устройства.

  Режим WEP удостоверяване

 • Auto (Автоматично)*
 • Отвори
 • Споделен

Задайте типа протокол за безжично шифроване (WEP), използван от принтера.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само ако режимът на безжична защита е зададен на WEP.

Задаване на WEP ключ

Посочете парола на WEP за защитено безжично свързване.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само ако режимът на безжична защита е зададен на WEP.

  WPA2 – персонален

 • AES*

Активирайте безжична защита чрез WPA2.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само ако режимът на безжична защита е зададен на WPA2 – персонален.

Задаване на PSK

Задайте паролата за защитена безжична връзка.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само ако режимът на безжична защита е зададен на WPA2/WPA – персонален или WPA2 – персонален.

  WPA2/WPA – персонален

 • AES*

Активирайте безжична защита чрез стандарта WPA2/WPA.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е зададен на WPA2/WPA – персонален.

  Режим 802.1x шифроване

 • WPA+
 • WPA2*

Активирайте безжична защита чрез стандарта 802.1x.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само ако режимът на безжична защита е зададен на 802.1x - Radius.

  IPv4

 • Enable DHCP (Разрешаване на DHCP)
  • On (Вкл.)*
  • Off (Изкл.)

Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP).

Забележка:  DHCP е стандартен протокол, който позволява на даден сървър динамично да назначава IP адрес и други параметри за конфигурация на мрежата към всяко устройство в мрежата, за да може да комуникира с други IP мрежи.

  IPv4

 • Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес)
  • IP Address (IP адрес)
  • Netmask (Маска на мрежата)
  • Gateway (Шлюз)

Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.

  IPv6

 • Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6)
  • On (Вкл.)*
  • Off (Изкл.)

Активиране на IPv6 в принтера.

  IPv6

 • Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6)
  • Off (Изкл.)*
  • On (Вкл.)

Активиране на DHCPv6 в принтера.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране)
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*

Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.

  IPv6

 • DNS Address (DNS адрес)

Посочва адреса на DNS сървъра.

  IPv6

 • Ръчно зададен IPV6

Задава IPv6 адреса.

Забележка:  Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.

  IPv6

 • Ръчно зададен IPV6 маршрутизатор

Задава адреса на IPv6 рутера.

Забележка:  Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.

  IPv6

 • Address Prefix (Префикс на адреса)
  • 0 – 128 (64*)

Посочва префикса за адреса.

  IPv6

 • All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

Показва всички IPv6 адреси.

  IPv6

 • All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)

Показва всички адреси на IPv6 рутер.

  Network Address (Мрежов адрес)

 • UAA
 • LAA

Видите мрежовите адреси.

  PCL SmartSwitch

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка:  Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  PS SmartSwitch

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележки:

 • Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
 • Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac)

 • Auto (Автоматично)*
 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

 • Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
 • Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат.
 • Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top