Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

TCP/IP

Забележка:  Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Задаване на име на хост

Задайте текущото TCP/IP име на хост.

  Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.

  Разрешаване на автоматичен IP

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Автоматично задаване на IP адрес.

  DNS Address (DNS адрес)

Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).

  Резервен DNS

Посочва адреса на резервния DNS сървър.

  Резервен DNS 2

  Резервен DNS 3

  Разрешаване на DDNS

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Актуализиране на динамичните настройки на DNS.

  DDNS TTL

Посочва текущите настройки на DDNS.

  TTL (Time-to-live) по подразбиране

  Време за обновяване на DDNS

  Разрешаване на mDNS

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Актуализира мултикаст настройките на DNS.

  WINS адрес

Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).

  Разрешаване на BOOTP

 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)*

Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.

  MTU

Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.

  Raw порт за отпечатване

 • 1 – 65535 (9100*)

Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.

  Максимална скорост на изходящия трафик

 • On (Вкл.)
 • Off (Изкл.)*

Активира максимална скорост на предаване на принтера.

  Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0)

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Активиране на протокол TLSv1.0.

  Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1)

 • On (Вкл.)*
 • Off (Изкл.)

Активиране на протокол TLSv1.1.

  SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)

Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top