Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?באפשרותך למצוא זאת כאן

הוראות התקנה ראשונית:

 • חיבור המדפסת
 • התקנת תוכנת המדפסת

לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת:

 • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם
 • טעינת נייר
 • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת
 • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים
 • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה
 • הגדרת תצורת המדפסת ברשת
 • טיפול ותחזוקה של המדפסת
 • פתרון בעיות

מרכז מידע—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com.

סרטוני המוצר—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com/idv/.

עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת

עזרה עבור מערכות ההפעלה Microsoft Windows או Macintosh—פתח תוכנית או יישום של המדפסת ולחץ על Help (עזרה).

לחץ על כדי להציג מידע תלוי-הקשר.

הערות:

 • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.
 • בתלות במערכת ההפעלה, תוכנת המדפסת נמצאת בתיקיית התוכניות של המדפסת או בשולחן העבודה.

המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות:

 • תיעוד
 • הורדות מנהלי התקנים
 • תמיכה בצ'אט חי
 • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני
 • תמיכה קולית

בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

הערה:  בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארצך או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או בתעודת האחריות המודפסת המצורפת למדפסת.

כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים:

 • מקום ותאריך הרכישה
 • סוג המכשיר והמספר הסידורי
 • מידע בטיחותי
 • מידע בנושא תקינה
 • מידע בנושא אחריות
 • מידע על סביבה

מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:

 • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com.
 • במדינות ובאזורים אחרים—עיין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת.

מדריך מידע המוצר—עיין בתיעוד המצורף למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top