Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

החלף מכל, אי התאמת אזור במדפסת

כדי לתקן את הבעיה קנה מחסנית עם אזור נכון, אשר תואם לאזור המדפסת, או קנה מחסנית גלובלית.

  • המספר הראשון בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המדפסת.
  • המספר השני בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המחסנית.
אזורי מדפסות ומחסניות טונר
אזורקוד מספרי

גלובלי או אזור בלתי מוגדר

0

צפון אמריקה (ארצות הברית, קנדה)

1

האזור הכלכלי האירופי, מערב אירופה, ארצות סקנדינביה, שווייץ

2

מזרח אסיה

3

אמריקה הלטינית

4

שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון, אפריקה

5

אוסטרליה, ניו-זילנד

6

אזור לא חוקי

9

הערה:  כדי לאתר את הגדרות האזור של המדפסת ושל מחסנית הטונר, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות ההדפסה).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top