Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסוי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top