Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בדוק אם יש תמיכה בנייר שנטען.

  הערה:  אם הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. להדפסה דו-צדדית, בדוק אם הגדרת גודל הנייר ביחידת ההדפסה הדו-צדדית מוגדרת כראוי.

  הערה:  ההגדרה של ניירות Letter‏, legal‏, Oficio ו-folio חייבת להיות Letter.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top