Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

איפוס מוני השימוש בחומרים מתכלים

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) >  > Device (התקן) >  > Maintenance (תחזוקה) >  > Config Menu (תפריט תצורה) >  > Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים) > 

  2. בחר את המונה שברצונך לאפס.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top