Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Свързване на тави

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията > 

  2. Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

  3. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) >  > Device (Устройство) >  > Maintenance (Поддръжка) >  > Config Menu (Меню за конфигурация) >  > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) > 

  4. Настройте Свързване на тавите на Автоматично.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети:  Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top