Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

טעינת מגשים

 1. הסר את המגש.

  הערה:  כדי למנוע חסימות נייר, אל תסיר את המגש כשהמדפסת בפעולה.

 2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען את ערימת הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה מטה, וודא שהמובילים צמודים לנייר אך בעדינות.

  הערות:

  • להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
  • להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו האחורי של המגש.
  • אל תחליק נייר לתוך המגש.
  • למניעת חסימות נייר, ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
 5. הכנס את המגש.

  במידת הצורך הגדר את גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, כך שיתאימו לנייר שנטען.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top