Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

החלפת מחסנית הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. הסר את יחידת ההדמיה.

 3. סובב את התפס הכחול ולאחר מכן הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מיחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 4. פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

 5. נער את מחסנית הטונר כדי לפזר את הטונר.

 6. הכנס את מחסנית הטונר החדשה ליחידת ההדמיה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top