Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Инсталиране на допълнителни тави

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

 4. Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато щракне на място.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Ако принтерът тежи повече от 20  кг (44  фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

 5. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 6. Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top