Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Печат на дневник на факсове

    Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Fax (Факс).

  2. Щракнете върху Fax Job Log (Дневник задания факс) или Fax Call Log (Дневник повик. факс).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top