Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Блокиране на нежелани факсове

    Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) >  Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Admin Controls (Контроли за администратор).

  2. Настройте Block No Name Fax (Блокиране на факсове без име) на On (Вкл.).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top