Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Препращане на факс

Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

 1. Създайте бърза команда за местоназначение.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

   Забележки:

   • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
   • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
  2. Кликнете върху Shortcuts (Бързи команди) > Add Shortcut (Добавяне на бърза команда).

  3. Изберете тип бърза команда, след което конфигурирайте настройките.

   Забележка:  Запишете си номера на бързата команда.

  4. Приложете промените.

 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Admin Controls (Контроли за администратор).

 3. От менюто Fax Forwarding (Препращане на факс) изберете Forward (Препращане) или Print and Forward (Отпечатване и препращане).

 4. В менюто Forward to (Препращане до) изберете типа местоназначение, след което въведете номера на бързата команда.

 5. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top