Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Конфигуриране на поверителни задания

  Използване на контролния панел

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат).

 2. Конфигурирайте настройките.

  Използване на Embedded Web Server

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Security (Защита) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат).

 3. Конфигурирайте настройките.

ИзползвайтеЗа да

Макс. невалидни PIN кодове

Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN.

Забележка:  Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име се изтриват.

Срок на поверително задание

Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат.

Забележка:  Поверителните задържани задания се съхраняват в принтера, докато не бъдат освободени или изтрити ръчно.

Повтаряне на срока на задание

Задава срока за заданията за печат, които желаете да повторите.

Забележка:  Повтаряне на заданията за печат се съхранява в паметта на принтера за повторно отпечатване.

Потвърждаване на крайния срок на задание

Задава срока за отпечатване на копие на задание, за да проверите качеството му, преди да отпечатате останалите копия.

Забележка:  Задачите за проверка отпечатват едно копие, за да се провери дали то е удовлетворително, преди да се разпечатат останалите копия.

Резервиране на срока на задание

Задава срока за отпечатване за задания, които искате да съхраните в принтера за отпечатване по-късно.

Забележка:  Запазените задържани задания се изтриват автоматично след отпечатване.

Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)

Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

Запазване на дублирани документи

Задава принтера да отпечатва всички документи със същото име на файл.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top