Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Свързване на принтера с Wi‑Fi мрежа

Преди да започнете, се уверете, че:

 • Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер).
 • Ethernet кабелът не е свързан към принтера.

  Използване на съветника за конфигуриране на безжична мрежа в принтера

  Преди да използвате съветника, се уверете, че фърмуерът на принтера е актуализиран. За повече информация вижте Актуализиране на фърмуера.

 1. От началния екран докоснете  > Set up now (Настройване сега).

 2. Изберете Wi‑Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 3. Докоснете Done (Готово).

  Използване на менюто Settings (Настройки) в принтера

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) > Choose Network (Избор на мрежа).

 2. Изберете Wi‑Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 3. Забележка:  При моделите на принтер с Wi‑Fi мрежова функционалност по време на първоначалната настройка се появява подкана за настройка на Wi‑Fi мрежата.

  Използване на Lexmark Mobile Assistant

 1. В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Lexmark Mobile Assistant от Google Play™ или от App Store.

 2. От началния екран на принтера докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Printer ID (ИД на принтер).

 3. Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приемете условията за използване.

  Забележка:  Ако е необходимо, предоставете разрешения.

 4. Докоснете Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi‑Fi Settings (Отидете до Wi‑Fi настройките).

 5. Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.

 6. Върнете се към приложението, след което докоснете Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка).

 7. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 8. Докоснете Done (Готово).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top