Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Конфигуриране на Wi‑Fi Direct

Wi‑Fi Direct® е базирана на Wi-Fi технология за равноправен достъп, която позволява на безжични устройства да се свързват директно към принтер с разрешена Wi-Fi Direct, без да се използва точка за достъп (безжичен рутер).

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wi-Fi Direct.

 2. Конфигурирайте настройките.

  • Enable Wi‑Fi Direct (Разрешаване на Wi‑Fi Direct) – разрешава на принтера да излъчва своя собствена Wi‑Fi Direct мрежа.
  • Wi‑Fi Direct Name (Име на Wi‑Fi Direct) – назначава име за Wi‑Fi Direct мрежата.
  • Wi‑Fi Direct Password (Парола на Wi‑Fi Direct) – назначава паролата за договаряне на безжичната защита, когато се използва връзката с равноправен достъп.
  • Show Password on Setup Page (Показване на парола на страницата за конфигуриране) – показва паролата на страницата за настройка на мрежата.
  • Auto-Accept Push Button Requests (Автоматично приемане на заявки с бутон) – позволява на принтера да приема автоматично заявки за връзка.
  • Забележка:  Автоматичното приемане на заявки с бутон не е защитено.

 3. Забележки:

  • По подразбиране паролата за Wi-Fi Direct мрежата не се вижда на дисплея на принтера. За да се покаже паролата, разрешете иконата за надникване в паролата. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Security (Защита) > Miscellaneous (Разни) > Enable Password/PIN Reveal (Разрешаване на показването на паролата/PIN).
  • За да разберете каква е паролата за Wi-Fi Direct мрежата, без да се показва на дисплея на принтера, от началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежата).
Полезна ли ви беше тази статия?
Top