Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Печатане от флаш устройство

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Брой копия

 • 1 – 9999 (1*)

Задава броя на копията.

  Източник хартия

 • Tray (Тава) [x] (1*)
 • Подаващо устройство
 • Ръчно под.х-я
 • Ръчно плик

Задава източника на хартия за заданието за печат.

  Сортиране

 • 1,1,1 – 2,2,2
 • 1,2,3 – 1,2,3

Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.

  Страни

 • Едностранно*
 • 2‑Sided (Двустранно)

Посочва дали да отпечатва от едната страна или и от двете страни на хартията.

  Начин на обръщане

 • Дълга страна*
 • Къса страна

Определя коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат.

  Страници на страна

 • Off (Изкл.)*
 • 2 pages per side (2 страници на страна)
 • 3 pages per side (3 страници на страна)
 • 4 pages per side (4 страници на страна)
 • 6 pages per side (6 страници на страна)
 • 9 pages per side (9 страници на страна)
 • 12 pages per side (12 страници на страна)
 • 16 pages per side (16 страници на страна)

Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.

  Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна)

 • Хоризонтално*
 • Хориз., обърн.
 • Верт., обърн.
 • Вертикално

Посочва позиционирането на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

  Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна)

 • Auto (Автоматично)*
 • Пейзаж
 • Портрет

Посочва ориентацията на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

  Pages per Side Border (Граница на страници на една страна)

 • Няма*
 • Солидна

Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

  Разделящи листове

 • Off (Изкл.)*
 • Между копията
 • Между задания
 • Между стран.

Вкарва празни разделящи листове по време на печат.

  Източник на разделителен лист

 • Tray (Тава) [x] (1*)
 • Подаващо устройство

Определете източника на хартия за разделящия лист.

  Празни страници

 • Do Not Print (Без печат)*
 • Отпечатване

Отпечатва празни страници в задание за печат.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top