Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Zapojování kabelů

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

Port tiskárnyFunkce

1

Port EXT

Slouží k připojení více zařízení (telefonu nebo záznamníku) k tiskárně a k telefonní lince. Tento port použijte, pokud nemáte pro tiskárnu samostatnou faxovou linku a pokud je tato metoda připojení podporována v dané zemi nebo oblasti.

2

port LINE

Po připojení tiskárny k aktivní telefonní lince prostřednictvím standardní zásuvky na zdi (RJ‑11), filtru DSL nebo adaptéru VoIP či jiného adaptéru, který umožňuje přístup k telefonní lince, budete moci odesílat a přijímat faxy.

3

port USB tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači.

4

port Ethernet

Připojte tiskárnu k síti.

5

Zásuvka napájecího kabelu

Tiskárnu připojte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

Byl tento článek užitečný?
Top