Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

רשימת תפריטים

חומרים מתכליםתפריט ניירדוחותהגדרות

מיכל ציאן

מיכל מגנטה

מיכל צהוב

מיכל שחור

בקבוק פסולת טונר

ערכת הדמיה בשחור או בצבע

ערכת תחזוקה

מקור ברירת מחדל

גודל/סוג נייר

הגדרת MP

גודל חלופי

מרקם נייר

משקל נייר

טעינת נייר

סוגים מותאמים אישית

הגדרה אוניברסלית

דף הגדרות תפריט

סטטיסטיקת התקן

דף הגדרות רשת

דף הגדרות רשת [x]

רשימת פרופילים

הדפסת גופנים

הדפסת ספרייה

הדפסת הדגמה

דוח נכסים

הגדרות כלליות

הגדרות הדפסה

אבטחהרשת/יציאות2

1 בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

2 פריטי התפריט בתפריט זה מופיעים רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

הגדרת תאריך ושעה

NIC פעיל

רשת סטנדרטית1

USB סטנדרטי

האם מאמר זה הועיל לך?
Top