Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

תפריט Help (עזרה)

פריט בתפריטתיאור

Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)

הדפסת כל המדריכים

Color Quality (איכות צבע)

מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע

Print Quality (איכות הדפסה)

מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה

Printing Guide (מדריך הדפסה)

מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה

Media Guide (מדריך למדיה)

מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים

מדריך פגמי הדפסה

מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה

Menu Map (מפת תפריטים)

מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה

מדריך מידע

מספק עזרה באיתור מידע נוסף

Connection Guide (מדריך התחברות)

מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת

Moving Guide (מדריך העברה)

מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה

מדריך לחומרים מתכלים

מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top