Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

השתמש ב:כדי

1

לחצן התפריטים

לפתוח את התפריטים.

הערות:

  • תפריטים זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".
  • לחיצה על לחצן בעת שאתה נמצא בפריט תפריט מאפשרת לחזור לרמה העליונה של מסך התפריט.

2

תצוגה

להציג אפשרויות הדפסה וכן גם מצב והודעות שגיאה.

3

הלחצן שינה

לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה.

הערות:

  • לחיצה על לחצן פיזי כלשהו, שליחת עבודת הדפסה, או ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי מעירים את המדפסת ממצב שינה.
  • לחיצה על הלחצן השינה או ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי מעירים את המדפסת ממצב היברנציה.

4

הלחצן עצור

לעצור את כל הפעילות של המדפסת.

5

הלחצן חץ ימינה

  • לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
  • להגדיל את הערך המספרי של אפשרות או הגדרה שמוצגות.

6

הלחצן בחירה

  • לבחור באפשרויות תפריט.
  • לשמור הגדרות.

7

הלחצן חץ שמאלה

  • לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
  • להקטין את הערך המספרי של אפשרות או הגדרה שמוצגות.

8

הלחצן חזרה

לחזור למסך הקודם.

9

נורית המחוון

לקבוע את מצב המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top