Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

חיפוש מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?באפשרותך למצוא זאת כאן

הוראות התקנה ראשונית:

 • חיבור המדפסת
 • התקנת תוכנת המדפסת

תיעוד הגדרה—תיעוד ההגדרה מצורף למדפסת וזמין גם באתר http://support.lexmark.com.

הוראות נוספות להגדרה ולשימוש במדפסת:

 • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם
 • טעינת נייר
 • קביעת הגדרות מדפסת
 • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים
 • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה
 • הגדרת המדפסת ברשת
 • טיפול במדפסת ותחזוקתה
 • פתרון בעיות

המדריך למשתמש וכן מדריך מהיר למשתמש—ייתכן שהמדריכים זמינים בתקליטור Software and Documentation .

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר http://support.lexmark.com.

הוראות עבור:

 • חיבור המדפסת לרשת Ethernet.
 • פתרון בעיות חיבור המדפסת

Networking Guide—הפעל את התקליטור Software and Documentation ולאחר מכן נווט אל:

Documentation > User’s Guide and other publications > Networking Guide

עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת

עזרה עבור Windows או Mac—פתח את תוכנית או יישום המדפסת ולאחר מכן לחץ על עזרה.

לחץ על כדי להציג מידע תלוי הקשר.

הערות:

 • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.
 • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.

המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות:

 • תיעוד
 • הורדות מנהלי התקנים
 • תמיכה בצ'אט חי
 • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני
 • תמיכה קולית

אתר האינטרנט של Lexmark לתמיכה—http://support.lexmark.com

הערה:  בחר את הארץ או האזור שלך ולאחר מכן בחר את המוצר שברשותך כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או בארץ שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.

רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושמור אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר:

 • מספר סוג המכשיר
 • מספר סידורי
 • תאריך רכישה
 • שם החנות בה נרכש

מידע בנושא אחריות

מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:

 • בארה"ב—ראה את Statement of Limited Warranty הכלולה עם המדפסת או באתר http://support.lexmark.com.
 • בארצות ובאזורים אחרים—עיין בהצהרת האחריות המודפסת המצורפת למדפסת.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top