Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top