Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

מחיקת זיכרון לא נדיף

  1. כבה את המדפסת.

  2. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על ועל לחצן החץ הימני, ותוך כדי כך, הפעל את המדפסת. שחרר את הלחצן רק עם הופעת התפריט הגדרת תצורה.

  3. לחץ על לחצן החץ עד להופעת מחק את כל ההגדרות ולאחר מכן לחץ על .

    המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

    הערה:  האפשרות "מחק את כל ההגדרות" מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

  4. לחץ על לחצן החץ עד להופעת צא מתפריט תצורה ולאחר מכן לחץ על .

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top