Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

  • כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
  • כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.
מיקום חסימה

1

סל סטנדרטי

2

Fuser

3

דלת קדמית

4

יחידת דופלקס

5

מגשים

6

מזין ידני

7

מזין רב-תכליתי

האם מאמר זה הועיל לך?
Top