Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הוצא את הנייר התקוע.

הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top