Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

חסימת נייר בדלת הקדמית

  חסימת נייר ב-fuser

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  • מתחת ה-fuser
  • בדלת הגישה ל-fuser
 3. סגור את הדלת הקדמית.

  חסימת נייר ביחידת הדופלקס

 1. פתח את הדלת הקדמית.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 3. סגור את הדלת הקדמית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top