Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת דף הגדרות תפריט.

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". לקבלת מידע נוסף, ראה מחיקת זיכרון לא נדיף.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 > הגדרות >  > הגדרות כלליות >  > ברירות מחדל של היצרן >  > שחזר כעת > 

האם מאמר זה הועיל לך?
Top