Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

טעינה במגש ל- 250 גיליונות

    המדפסת כוללת מגש סטנדרטי אחד ל- 250 גיליונות (מגש 1) עם מזין ידני משולב. המגש ל- 250 גיליונות והמגש הזוגי האופציונלי ל- 650 גיליונות עם מזין רב-תכליתי משולב תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר ונטענים באותה צורה.

  1. משוך את המגש החוצה במלואו.

    הערה:  אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר עסוק מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

  2. לחץ על לשונית מכוון הרוחב ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור הנייר שאתה טוען.

  3. לחץ על לשונית מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור הנייר שאתה טוען.

    הערות:

    • השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.
    • אם הנייר ארוך מנייר בגודל letter, דחף את מכוון האורך ואת לשונית מכוון האורך כדי להאריך אותו.
  4. כופף קלות את הגיליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם ולאחר מכן דפדף בהם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

  5. טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.

  6. הכנס את המגש.

  7. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

    הערה:  הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top