Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Přemístění tiskárny

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny přesahuje 18  kg (40  liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Při přemisťování tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

 • Přesvědčte se, že jsou zavřeny všechny zásobníky a dvířka.
 • Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 • Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
 • Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejeďte na nové místo. Dbejte zvláštní opatrnosti při překonávání prahů a předělů v podlaze.
 • Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky, zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a zásobníky současně.
 • Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
 • Pokud bude k přesouvání tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
 • Pokud bude k přesouvání hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
 • Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
 • Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.
 • Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
 • Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.

Poznámka:  Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Byl tento článek užitečný?
Top