Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

  • כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
  • כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.
מיקומי חסימות

1

יחידת גימור סיכות

2

סל סטנדרטי

3

דלת קדמית

4

מזין רב-תכליתי

5

יחידת דופלקס

6

מגשים

7

מרחיב פלט

8

דלת אחורית

9

Mailbox (תא דואר)

10

בדלת האחורית של יחידת גימור סיכות

האם מאמר זה הועיל לך?
Top