Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

  1. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  2. פתח את הדלת האחורית של יחידת גימור הסיכות.

  3. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  4. סגור את הדלת.

  5. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top