Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

  באפשרותך לקבוע כיצד תרצה שיודיעו לך כאשר חומרים מתכלים כמעט נמוכים, נמוכים, נמוכים מאוד או שהגיעו לסוף החיים על ידי הגדרת ההתראות הניתנות לבחירה.

  הערות:

  • ניתן להגדיר התראות הניתנות לבחירה לגבי מחסנית טונר, יחידת הדמיה וערכת תחזוקה.
  • את כל האזהות הניתנות לבחירה ניתן להגדיר למצבי אספקה של כמעט נמוך, נמוך ונמוך מאוד. לא כל ההתראות הניתנות לבחירה ניתנות להגדרה למצב סוף חיים. התראה ניתנת לבחירה באמצעות דואר אלקטרוני זמינה עבור כל מצבי האספקה.
  • האחוז המועך של חומר מתכלה שנותר שמעורר את ההתראה ניתן להגדרה לכמה חומרים מתכלים לכמה מצבי אספקה.
 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Print Settings (הגדרות הדפסה) > Supply Notifications (התראות חומרים מתכלים).

 3. מהתפריט הנפתח עבור כל חומר מתכלה, בחר בין אפשרויות ההתראה:

  התראהתיאור

  1 המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה כאשר התראת החומר המתכלה מאופשרת

  2 המדפסת עוצרת כאשר חומרים מתכלים מסוימים מתרוקנים כדי למנוע נזק.

  מכובה

  מתרחשת הפעילות הרגילה של המדפסת עבור כל החומרים המתכלים.

  דוא"ל בלבד

  המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.

  אזהרה

  המדפסת מציגה את הודעת האזהרה ומפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה. המדפסת אינה עוצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר.

  עצירה הדורשת המשך1

  המדפסת מפסיקה לעבד משימות כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר והמשתמש צריך ללחוץ על לחצן כדי להמשיך בהדפסה.

  עצירה ללא המשך1,2

  המדפסת נעצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. חובה להחליף את החומר המתכלה כדי להמשיך בהדפסה.

 4. לחץ על Submit (שלח).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top