Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

HTML-valikko

ValintaToiminto

  Fontin nimi

 • Albertus MT
 • Antique Olive
 • Apple Chancery
 • Arial MT
 • Avant Garde
 • Bodoni
 • Bookman
 • Chicago
 • Clarendon
 • Cooper Black
 • Copperplate
 • Coronet
 • Courier
 • Eurostile
 • Garamond
 • Geneva
 • Gill Sans
 • Goudy
 • Helvetica
 • Hoefler Text
 • Intl CG Times
 • Intl Courier
 • Intl Univers
 • Joanna MT
 • Letter Gothic
 • Lubalin Graph
 • Marigold
 • MonaLisa Recut
 • Monaco
 • New CenturySbk
 • New York
 • Optima
 • Oxford
 • Palatino
 • StempelGaramond
 • Taffy
 • kertaa
 • TimesNewRoman
 • Univers
 • Zapf Chancery
 • NewSansMTJA
 • NewSansMTCS
 • NewSansMTCT
 • NewSansMTKO

Määritä HTML-asiakirjojen oletusfontti.

Huomautus:  Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.

ValintaToiminto

  Fonttikoko

 • 1–255   pt

Määritä HTML-asiakirjojen oletusfonttikoko.

Huomautuksia:

 • 12   pt on tehdasasetus.
 • Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.

  Sovita

 • 1–400 %

Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontti.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 100 %.
 • Skaalausta voidaan kasvattaa yhden prosentin tarkkuudella.

  Suunta

 • Pysty
 • Vaaka

Määritä HTML-asiakirjojen sivun suunta.

Huomautus:  Pysty on oletusasetus.

  Marginaalin koko

 • 8–255   mm

Määritä HTML-asiakirjojen sivun reunus.

Huomautuksia:

 • 19   mm on tehdasasetus.
 • Marginaalin kokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.

  Taustat

 • Do Not Print (Älä tulosta)
 • Tulosta

Määritä, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.

Huomautus:  Oletusasetus on Tulosta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top